Түрсэн нютаг

Зэдэ голын баруун эрьеы
Зэдлэн эзлээ борьё таламнай,
Дэрис дүүрэн тал дайдамнай
Салтиин дуугаар үлгылэнхэй.

Атаган табангууд, сартуул сонголнууд
– нэгэл бурхантай буряад монголнууд –
Бурин хаан баавайдаа анханы зальварсан
Эжы авын буянгаар үндысэн –
Түрсэн нютагнай.

Аршаан сайнтай булагамнай
Санаа сэдьхэл засан бурьялна,
Хужартай сайхан ногоо үвсэмнэй
Хони малымнай суурхууланхай.

Атаган табангууд, сартуул сонголнууд
– нэгэл бурхантай буряад монголнууд –
Бурин хаан баавайдаа анханы зальварсан
Эжы авын буянгаар үндысэн –
Түрсэн нютагнай.

Угаа дамжуулах хүвүүдэмнэй
Амгалан мэндэл явхань болтогой!
Нэрээ нэрлүүлэх хүүхэдэмнэй
Сэвэрхэн сайхан явхань болтогой!

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго –
Хажуудаш абяагүйхэн ябанаб.
Хэлэhэн үгэнүүдэйш хүгжэмхэн
Һанаандам аятайханаар шэнгэнэ.

Жаргалай шубуун гар дээрэм hуунхай –
Сэдьхэлэй мүрэн абаад ерээ шамай.
Хүрьhэтэ дэлхэйн алтан амар заяа
Наhанайм гуниг дурые аргалаа.

19.09.2014

ТАЛЫН ХАБАР

Талаар дүүрэн ургынар
Тархяа дохин мэндэшэлнэ,
Төөрин ерэhэн хабарайнгаа
Тэнхэй шанарынь  үзэhэндэл.

Боориёо тойроhон hалхимнай
Бороотой үүлээ намнанхай,
Боро хараанай үедэл
Булжамуур шубуундал дууланхай.

Хангай hайхан таламнай
Ханхинама абяагүй далайдал,
Хааяма нараяа бөөмэйлэн
Хүринхэн альгаяа табинхай.

03.05.2013

TYРЭЛ ОРОНhОО YЛYY ЮУМЭН YГЫ

Түрэл оронhоо үлүү юумэн үгы.
Дэлхэйн ямаршье зэндэмэни хэрэггүй,
Бусаха тоонтогүй.

Yрхөөр гараhан утаандал хүнэй наhан.
Эрью мүшэндэл адли аянша заяа,
Тогтууригүй.

Нютагайм арюун агаар аршаан мэтэ.
Бурин-Хаан баабайм эмшэлхэ
Дохолон зүрхым.

22.09.2011

ШАМГYЙ

Шамгүй зүрхэмни хооhороо,
Гэжэ hанааб. Yгы. Алдааб.
Дуратай хүмни олон ха юм.
Шамгүй дуулахаа болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Зандааб.
Сэдьхэлэйм дуунуд олон ха юм.

Шамгүй наран толорhон зандаа,
Шамгүй Дэлхэй эрьеhэн зандаа,
Гансал зүрхэндэм гуниг бадараа,
Шамгүй, дурамни, шамгүй…

Шамгүй жаргахаа болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Алдааб.
Дуратай хүмни олон ха юм.
Шамгүй энеэхээ болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Зандааб.
Хани нүхэдни олон ха юм.

Шамгүй наран толорhон зандаа,
Шамгүй Дэлхэй эрьеhэн зандаа,
Гансал зүрхэндэм гуниг бадараа,
Шамгүй, дурамни, шамгүй…

24.04.2011

ГУНГАРБА ДЭЭРЭЭ ХАДАГАЛhАН ДУРАМНИ

Гунгарба дээрээ хадагалhан дурамни
Дуулахаа болиhон зүрхыем шатаана,
Бусажа эрьехэ тэнгэриин үндэртэ
Булжамуур шубуухайн хонгёо дуундал.

Гансаартан ядаhан hанаандам шимни
Гуламта нангин галхандал болонхойш,
Найдалаар билтарhан үбшэн зүрхэндэмни
Сэдьхэлэйм гашуун гуниг бололойш.

04.12.2010

ТООhОТОЙ БОРОО

Yдэшын hэрюундэ
Тооhотой бороо
Эндэмнэй ороо.

Гайхажа ядан
Сонхоной урда
Удаан зогсооб.

Уhандал уhан,
Харин үнэрынь –
Тооhоной гороо.

Бүмбэрсэг дэлхэйн
Онсо шанарынь
Ондоо болоо.

Тооhотой бороо
Эгтэй бэшэ
Сэдьхэлдэм мүндэлөө.

Мүнөө…

29.07.2010

ТООНТО НЮТАГАЙ hОНИНУУД

Хари газарта ябахада
Тоонто нютагай hонинууд
Түрүүшын хараасгайдал адли
Эльгэ зүрхыем уяруулна…

Түрэл буряад нютагайм
Дуунуудынь ямар hайхан бэ,
Буурал сагаан оронойм
Юрөөлынь ямар hонор бэ…

Зүрхэнэйм хүгжэм – гэртээ…
Сэдьхэлэйм заяа – гэртээ…
Нангин дуранайм элшэ
Амрагхан ганса Зэдэдээ…

Зүрхэмни, ааляар сохилыш…
Нюдэмни, уйлахаа болииш…
Орон нютагаа бусахалши,
Найдалаа бүүхэн алдыш…

Гансаараашье hаа, дууланаб,
Гунигаа тараан бэшэнэб,
Дэлхэй дүүрэн нүхэдтөө
Амар мэндэеэ хүргэнэб…

20.04.2010

ШАМХАНДАА

Аалихан даруухан hалхиндал
Айдархан шамаяа бөөмэйлхэб,
Дулаахан наранай элшэндэл
Нангинхан гансаяа таалахаб.

Гургалдай шубуундал жэргэжэ
Гунигхан дуугаа дуулахаб,
Гушаадхан наhанай жаргалаа
Гансахан шамтаяа хубаахаб.

Юрэнхы дэлхэйн нюрганда
Огторгойн мүшэндэл болохоб,
Юртэмсын эрьеэ байдалда
Долгилон зүрхыш абахаб.

Булжамуур hайхан дуунуудаа
Гансахан шамдаа зорюулхаб,
Сагаан далита шүлэгүүдээ
Сэдьхэлэйш бэлэг болгохоб.

31.03.2010

ИНАГ ДУРАН – НАhАНАЙ АМИСХААЛ

Инаг дуран – наhанай амисхaал,
Шэрүүн сэдьхэлэй нангин жаргал,
Yнгэрхэ сагай мүнхэ дурасхаал,
Шэдитэ дэлхэйн гуниг абарал.

Дурлаhан хүн – hолонго эмээллэхэ,
Дурлаhан хүн – Шамбала хүрэхэ,
Жаргалай түүдэгтэ сусал боложо
Наhанай удхa үзэн мэдэхэ.

Инаг дуран – огторгойн аялга,
Харанхы hүниин мүшэдэй хэшэг,
Эрьехэ наранай хонгёо гүрэлгэ,
Амиды замбуулиин унтаршагуй зула.

08.01.2010