Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай

Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай,
Инаг дуран бүхэн ондоо дүйтэй,
Газар дэлхэй дүүрэн тойрон ябааб
Гансал шамдаа, шамдаа эрьен бусааб.

Түймэр мэтээр эгтээ зүрхым шатаан
Сэдьхэл шарайш гуниг дурым татаа.
Гансал шамай хүлеэн байгаа гүб да?
Дурсан шамдаа эрьен бусаа гүб да?

Дуута заяа инаг дурым татан,
Дуугаа дахин эгтээ дуулаа гү да?
Инаг дуран дахин зүрхым шатаан,
Шүлэг болон дууhан ябаха гү да?

Эхэнэр түрэhэндөө гэмэтэй

Эхэнэр түрэhэндөө гэмэтэй,
Юумэ бүхэндэ зэмэтэй,
Бурханай үгэhэн заяае
Дабажа гараха ёhотой.

Дуратай байhандаа нүгэлтэй,
Жаргалай дээжэ хүртэнхэй,
Түгэлдэр энээхэн дэлхэйе
Эрьюулэн дабаха зоригтой.

Ханхинуур хонгёо дуунуудаа
Зүрхэндөө даража hуранхай,
Сэдьхэлэй гунигта үдэрнүүдээ
Гансаартан үнгэрхэ шэдитэй.

Шамхандаа

Эдирхэн наhанайм этигэл,
Yнгэрhэн хаhанайм эрмэлзэл,
Дуулажал ябанаб шамхандаа,
Алтанхан дэлхэй дээрэ гансадаа.

Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Сэдьхэлэйнгээ гуниг зорюулнаб.
Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Нангин дуугаа дабтан дууланаб.

Айдархан наhанайнгаа жаргал
Амрагхан шамтаяа хубаагааб,
Арюухан сэдьхэлэйнгээ захяа
Аажамхан таладаа суурхуулааб.

Шамхандаа, инагни, шамханда
Сэдьхэлэйнгээ гуниг зорюулнаб.
Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Нангин дуугаа дабтан дууланаб.

Алтанхан мүшэдэй миhэрэл,
Yдэшын аалихан энхэрэл,
Аршаанта талымнай ургыдал
Түрүүшын дуранай этигэл.

01.09.2017

Инзагтаа сандаг сэм

Хари газарт яваж явхадаа
Түрсэн талаа санжал явдаг сэм,
Гунигаа тарааж дуулаж явхадаа
Зүрхөө үвэстэр Инзагтаа сандаг сэм.

Бурин-Хаан баавайнгаа үндэр нэры
Санаандаа ходол дуудаж явдаг сэм,
Аргаа ядаад бурхандаа зальвархдаа
Дотороо гансал нютагаа сандаг сэм.

Түрсэн нютаг

Зэдэ голын баруун эрьеы
Зэдлэн эзлээ борьё таламнай,
Дэрис дүүрэн тал дайдамнай
Салтиин дуугаар үлгылэнхэй.

Атаган табангууд, сартуул сонголнууд
– нэгэл бурхантай буряад монголнууд –
Бурин хаан баавайдаа анханы зальварсан
Эжы авын буянгаар үндысэн –
Түрсэн нютагнай.

Аршаан сайнтай булагамнай
Санаа сэдьхэл засан бурьялна,
Хужартай сайхан ногоо үвсэмнэй
Хони малымнай суурхууланхай.

Атаган табангууд, сартуул сонголнууд
– нэгэл бурхантай буряад монголнууд –
Бурин хаан баавайдаа анханы зальварсан
Эжы авын буянгаар үндысэн –
Түрсэн нютагнай.

Угаа дамжуулах хүвүүдэмнэй
Амгалан мэндэл явхань болтогой!
Нэрээ нэрлүүлэх хүүхэдэмнэй
Сэвэрхэн сайхан явхань болтогой!

 

 

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго –
Хажуудаш абяагүйхэн ябанаб.
Хэлэhэн үгэнүүдэйш хүгжэмхэн
Һанаандам аятайханаар шэнгэнэ.

Жаргалай шубуун гар дээрэм hуунхай –
Сэдьхэлэй мүрэн абаад ерээ шамай.
Хүрьhэтэ дэлхэйн алтан амар заяа
Наhанайм гуниг дурые аргалаа.

19.09.2014

ТАЛЫН ХАБАР

Талаар дүүрэн ургынар
Тархяа дохин мэндэшэлнэ,
Төөрин ерэhэн хабарайнгаа
Тэнхэй шанарынь  үзэhэндэл.

Боориёо тойроhон hалхимнай
Бороотой үүлээ намнанхай,
Боро хараанай үедэл
Булжамуур шубуундал дууланхай.

Хангай hайхан таламнай
Ханхинама абяагүй далайдал,
Хааяма нараяа бөөмэйлэн
Хүринхэн альгаяа табинхай.

03.05.2013