ШАМХАНДАА

Аалихан даруухан hалхиндал
Айдархан шамаяа бөөмэйлхэб,
Дулаахан наранай элшэндэл
Нангинхан гансаяа таалахаб.

Гургалдай шубуундал жэргэжэ
Гунигхан дуугаа дуулахаб,
Гушаадхан наhанай жаргалаа
Гансахан шамтаяа хубаахаб.

Юрэнхы дэлхэйн нюрганда
Огторгойн мүшэндэл болохоб,
Юртэмсын эрьеэ байдалда
Долгилон зүрхыш абахаб.

Булжамуур hайхан дуунуудаа
Гансахан шамдаа зорюулхаб,
Сагаан далита шүлэгүүдээ
Сэдьхэлэйш бэлэг болгохоб.

31.03.2010

Добавить комментарий