ТООНТО НЮТАГАЙ hОНИНУУД

Хари газарта ябахада
Тоонто нютагай hонинууд
Түрүүшын хараасгайдал адли
Эльгэ зүрхыем уяруулна…

Түрэл буряад нютагайм
Дуунуудынь ямар hайхан бэ,
Буурал сагаан оронойм
Юрөөлынь ямар hонор бэ…

Зүрхэнэйм хүгжэм – гэртээ…
Сэдьхэлэйм заяа – гэртээ…
Нангин дуранайм элшэ
Амрагхан ганса Зэдэдээ…

Зүрхэмни, ааляар сохилыш…
Нюдэмни, уйлахаа болииш…
Орон нютагаа бусахалши,
Найдалаа бүүхэн алдыш…

Гансаараашье hаа, дууланаб,
Гунигаа тараан бэшэнэб,
Дэлхэй дүүрэн нүхэдтөө
Амар мэндэеэ хүргэнэб…

20.04.2010

Добавить комментарий