ИНАГ ДУРАН – НАhАНАЙ АМИСХААЛ

Инаг дуран – наhанай амисхaал,
Шэрүүн сэдьхэлэй нангин жаргал,
Yнгэрхэ сагай мүнхэ дурасхаал,
Шэдитэ дэлхэйн гуниг абарал.

Дурлаhан хүн – hолонго эмээллэхэ,
Дурлаhан хүн – Шамбала хүрэхэ,
Жаргалай түүдэгтэ сусал боложо
Наhанай удхa үзэн мэдэхэ.

Инаг дуран – огторгойн аялга,
Харанхы hүниин мүшэдэй хэшэг,
Эрьехэ наранай хонгёо гүрэлгэ,
Амиды замбуулиин унтаршагуй зула.

08.01.2010

Добавить комментарий