ТАЛЫН ХАБАР

Талаар дүүрэн ургынар
Тархяа дохин мэндэшэлнэ,
Төөрин ерэhэн хабарайнгаа
Тэнхэй шанарынь  үзэhэндэл.

Боориёо тойроhон hалхимнай
Бороотой үүлээ намнанхай,
Боро хараанай үедэл
Булжамуур шубуундал дууланхай.

Хангай hайхан таламнай
Ханхинама абяагүй далайдал,
Хааяма нараяа бөөмэйлэн
Хүринхэн альгаяа табинхай.

03.05.2013

Добавить комментарий