ШАМГYЙ

Шамгүй зүрхэмни хооhороо,
Гэжэ hанааб. Yгы. Алдааб.
Дуратай хүмни олон ха юм.
Шамгүй дуулахаа болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Зандааб.
Сэдьхэлэйм дуунуд олон ха юм.

Шамгүй наран толорhон зандаа,
Шамгүй Дэлхэй эрьеhэн зандаа,
Гансал зүрхэндэм гуниг бадараа,
Шамгүй, дурамни, шамгүй…

Шамгүй жаргахаа болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Алдааб.
Дуратай хүмни олон ха юм.
Шамгүй энеэхээ болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Зандааб.
Хани нүхэдни олон ха юм.

Шамгүй наран толорhон зандаа,
Шамгүй Дэлхэй эрьеhэн зандаа,
Гансал зүрхэндэм гуниг бадараа,
Шамгүй, дурамни, шамгүй…

24.04.2011

Добавить комментарий