TYРЭЛ ОРОНhОО YЛYY ЮУМЭН YГЫ

Түрэл оронhоо үлүү юумэн үгы.
Дэлхэйн ямаршье зэндэмэни хэрэггүй,
Бусаха тоонтогүй.

Yрхөөр гараhан утаандал хүнэй наhан.
Эрью мүшэндэл адли аянша заяа,
Тогтууригүй.

Нютагайм арюун агаар аршаан мэтэ.
Бурин-Хаан баабайм эмшэлхэ
Дохолон зүрхым.

22.09.2011

Добавить комментарий