Түрэл hайхан Инзагата нютагаа

Түрэл hайхан Инзагата нютагаа
Бөөмэйлэн зүрхэндөө абан ябанаб,
Yндэр наhата Бурин-Хан баабайгаа
Yдэр бүри зальбаран hананаб.

Холын харгыта заяа сэдьхэлээ
Тэгшэлэн заhаха сагни ерэбэл,
Угай сүлдэ шэдитэ захяагаар
Татан абаха үемни мандабал.

Табисуурни тиимэхэн байгаа юм гү,
Альгадуулан гэнтэ мэдээ орооб,
Сансарын хүрдэ эрьюулэн үзэжэ
Уйдхарай далайн орьёл болооб.

Yнгэрhэн юумэн үнгэрөө

Yнгэрhэн юумэн үнгэрөө,
Ойлгожо ядаад хаяагдаа,
Хооhоор эгтээ зүрхыем
Зобоожо гэнтэ зориглоо.

Энээхэн хатарша үхөө,
Гэжэ мүнөөдэр ойлгооб –
Аргалха аргагүй боложо,
Саашаа дабшахаа болёо.

Хабарай дулаахан наран
Энебхилэн намайе таалаа,
Зүрхэнэйм аялга дуудахаа
Зорюута дурыем татаа.

Инаг дуран субад мэтэ

Инаг дуран субад мэтэ
Шулуута зүрхэндэм эгтээ түрөө.
Дуута шүлэг бадма мэтэ
Һaнаа бодолым сэсэгээр бүглөө.

Уйдхар гуниг шуhан соомни
Нангин заяа сэдьхэл болоо.
Тоонто нютаг наhан соомни
Хонхын мүнхэ соносхол золгоо.

Найдал дүүрэн талаан зориг
Ухаан бэлиг хайраа ойлгоо.
Хүхэ номин тэнгэри доро
Бэе бэеэ hүзэглэн олоо.

Долоон hолонгото юртэмсын

Долоон hолонгото юртэмсын
Дошхон hанаа сэдьхэлдэмни
Доржо шулуунай хурсадал
Добтон зүрхыем шатаабал
Долгёор асарhан энэ зам.

Зэмэеэ дабан гараха гүб,
Зэмшэлээ ойлгон абаха гүб,
Зэрэлгээтэ сэнхир дэлхэйн
Зэбсэгэй сагаалса болохо гүб.

Табисуурта хүхэ юртэмсые
Таатайш гэхэ аргагүйлби,
Тарниидал дахин дабтажа
Табан харюулга номые
Туншаг болгон захихалби.

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да.
Хүнэй наhан зоболон. Дуран зоболон.
Жаргал зоболон. Yхибүү хүмүүжүүлэн
Yргэхэ зоболон. Гээхэ зоболон.

Зобо зобоhоор зүрхэеэ үбдүүлбэб,
Хиитэ үбшэнэй зоболон хүртэбэб.
Амиды ябахын табисуураа даган
Наhанайнгаа заяа дабаха юм гүб?

Гунигаа шүлэгөөр тараан бэшэжэ,
Уйдхараа дуугаар дуулан эмшэлжэ,
Табисуур гээшэеэ дүүргэхэ юм гүб?
Али нүгэлөө нэмэнэ юм гүб?

Наhаараа дуратай байhандам юм гү,
Зүрхэндөө дүтөөр абаhандам юм гү,
Жаргахын ехэ жаргалтайб –
Дуушан заяа сэдьхэлтэйб.

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да,
Нүгэлөө ошожо нимгэлүүлбэб да.
Сэдьхэлдээ гуниглан хандажа
Бурхандаа шэртэн мүргэнэб.

Эгтээ байhан hанаагаа зобоожо

Эгтээ байhан hанаагаа зобоожо,
Уйдхар дүүрэн сэдьхэлдээ гомдожо,
Юундэ шамда дурлаба гээшэб?
Ямар юумэндэ найдаба гээшэб?

Амидыржа ядаhан зүрхэеэ үбдөөжэ,
Аялга дүүрэн гунигаа тараажа,
Хабарай ерэхын угтамжа юм гү?
Yнинэй хүлеэhэн этигэл юм гү?

Таамаг бэшэhэн үгэнүүд соошни
Эгтээ нангин хүгжэм дуулажа,
Энеэдэн соогоо төөрибэ юм гүб?
Зүрхөө мэхэлжэ hураба юм гүб?

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг 
Һалбаран байтараа гээгдэшэн гэбэл.
Эльгэ зүрхэмни тогтошон гэбэл.
Сэдьхэл байдалым зуршаhан мэтэл.

Алха алхалhаар үе саг дабшана,
Дуула-дуулаhаар гуниг зам тарана.
Бөөмэйлэн шамаяа тэбэрин абаhайб,
Дулаахан альгануудыш энгэртээ нюуhайб.

Талын бүргэдэй ниидээндэл адли
hанаа бодолшни үндэрхэн hэмнэй,
Хонгео хоолойшни сэнхир талада
Аяар холоhоо дуулдадаг бэлэй.

Абаржа шадаагүй наhанай зэмэтэйб.
Бурхандаал зальбарха найдал шэдитэйб.
Байдалай утада этигэн энхэрнэб,
Юртэмсын хайрада мүргэн зориноб.

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг
hалбаран дахин бусажа ерэхэл,
Сэдьхэлэйм дуунууд баяраар дүүрэн
Аршаандал мэтэ бурьялан зэдэлхэл.