Инаг дуран субад мэтэ

Инаг дуран субад мэтэ
Шулуута зүрхэндэм эгтээ түрөө.
Дуута шүлэг бадма мэтэ
Һaнаа бодолым сэсэгээр бүглөө.

Уйдхар гуниг шуhан соомни
Нангин заяа сэдьхэл болоо.
Тоонто нютаг наhан соомни
Хонхын мүнхэ соносхол золгоо.

Найдал дүүрэн талаан зориг
Ухаан бэлиг хайраа ойлгоо.
Хүхэ номин тэнгэри доро
Бэе бэеэ hүзэглэн олоо.

Долоон hолонгото юртэмсын

Долоон hолонгото юртэмсын
Дошхон hанаа сэдьхэлдэмни
Доржо шулуунай хурсадал
Добтон зүрхыем шатаабал
Долгёор асарhан энэ зам.

Зэмэеэ дабан гараха гүб,
Зэмшэлээ ойлгон абаха гүб,
Зэрэлгээтэ сэнхир дэлхэйн
Зэбсэгэй сагаалса болохо гүб.

Табисуурта хүхэ юртэмсые
Таатайш гэхэ аргагүйлби,
Тарниидал дахин дабтажа
Табан харюулга номые
Туншаг болгон захихалби.

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да.
Хүнэй наhан зоболон. Дуран зоболон.
Жаргал зоболон. Yхибүү хүмүүжүүлэн
Yргэхэ зоболон. Гээхэ зоболон.

Зобо зобоhоор зүрхэеэ үбдүүлбэб,
Хиитэ үбшэнэй зоболон хүртэбэб.
Амиды ябахын табисуураа даган
Наhанайнгаа заяа дабаха юм гүб?

Гунигаа шүлэгөөр тараан бэшэжэ,
Уйдхараа дуугаар дуулан эмшэлжэ,
Табисуур гээшэеэ дүүргэхэ юм гүб?
Али нүгэлөө нэмэнэ юм гүб?

Наhаараа дуратай байhандам юм гү,
Зүрхэндөө дүтөөр абаhандам юм гү,
Жаргахын ехэ жаргалтайб –
Дуушан заяа сэдьхэлтэйб.

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да,
Нүгэлөө ошожо нимгэлүүлбэб да.
Сэдьхэлдээ гуниглан хандажа
Бурхандаа шэртэн мүргэнэб.

Эгтээ байhан hанаагаа зобоожо

Эгтээ байhан hанаагаа зобоожо,
Уйдхар дүүрэн сэдьхэлдээ гомдожо,
Юундэ шамда дурлаба гээшэб?
Ямар юумэндэ найдаба гээшэб?

Амидыржа ядаhан зүрхэеэ үбдөөжэ,
Аялга дүүрэн гунигаа тараажа,
Хабарай ерэхын угтамжа юм гү?
Yнинэй хүлеэhэн этигэл юм гү?

Таамаг бэшэhэн үгэнүүд соошни
Эгтээ нангин хүгжэм дуулажа,
Энеэдэн соогоо төөрибэ юм гүб?
Зүрхөө мэхэлжэ hураба юм гүб?

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг 

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг 
Һалбаран байтараа гээгдэшэн гэбэл.
Эльгэ зүрхэмни тогтошон гэбэл.
Сэдьхэл байдалым зуршаhан мэтэл.

Алха алхалhаар үе саг дабшана,
Дуула-дуулаhаар гуниг зам тарана.
Бөөмэйлэн шамаяа тэбэрин абаhайб,
Дулаахан альгануудыш энгэртээ нюуhайб.

Талын бүргэдэй ниидээндэл адли
hанаа бодолшни үндэрхэн hэмнэй,
Хонгео хоолойшни сэнхир талада
Аяар холоhоо дуулдадаг бэлэй.

Абаржа шадаагүй наhанай зэмэтэйб.
Бурхандаал зальбарха найдал шэдитэйб.
Байдалай утада этигэн энхэрнэб,
Юртэмсын хайрада мүргэн зориноб.

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг
hалбаран дахин бусажа ерэхэл,
Сэдьхэлэйм дуунууд баяраар дүүрэн
Аршаандал мэтэ бурьялан зэдэлхэл.

Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай

Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай,
Инаг дуран бүхэн ондоо дүйтэй,
Газар дэлхэй дүүрэн тойрон ябааб
Гансал шамдаа, шамдаа эрьен бусааб.

Түймэр мэтээр эгтээ зүрхым шатаан
Сэдьхэл шарайш гуниг дурым татаа.
Гансал шамай хүлеэн байгаа гүб да?
Дурсан шамдаа эрьен бусаа гүб да?

Дуута заяа инаг дурым татан,
Дуугаа дахин эгтээ дуулаа гү да?
Инаг дуран дахин зүрхым шатаан,
Шүлэг болон дууhан ябаха гү да?

Эхэнэр түрэhэндөө гэмэтэй

Эхэнэр түрэhэндөө гэмэтэй,
Юумэ бүхэндэ зэмэтэй,
Бурханай үгэhэн заяае
Дабажа гараха ёhотой.

Дуратай байhандаа нүгэлтэй,
Жаргалай дээжэ хүртэнхэй,
Түгэлдэр энээхэн дэлхэйе
Эрьюулэн дабаха зоригтой.

Ханхинуур хонгёо дуунуудаа
Зүрхэндөө даража hуранхай,
Сэдьхэлэй гунигта үдэрнүүдээ
Гансаартан үнгэрхэ шэдитэй.

Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай

Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай,
Инаг дуран бүхэн ондоо дүйтэй,
Газар дэлхэй дүүрэн тойрон ябааб
Гансал шамдаа, шамдаа эрьен бусааб.

Түймэр мэтээр эгтээ зүрхым шатаан
Сэдьхэл шарайш гуниг дурым татаа.
Гансал шамай хүлеэн байгаа гүб да?
Дурсан шамдаа эрьен бусаа гүб да?

Дуута заяа инаг дурым татан,
Дуугаа дахин эгтээ дуулаа гү да?
Инаг дуран дахин зүрхым шатаан,
Шүлэг болон дууhан ябаха гү да?

Шамхандаа

Эдирхэн наhанайм этигэл,
Yнгэрhэн хаhанайм эрмэлзэл,
Дуулажал ябанаб шамхандаа,
Алтанхан дэлхэй дээрэ гансадаа.

Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Сэдьхэлэйнгээ гуниг зорюулнаб.
Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Нангин дуугаа дабтан дууланаб.

Айдархан наhанайнгаа жаргал
Амрагхан шамтаяа хубаагааб,
Арюухан сэдьхэлэйнгээ захяа
Аажамхан таладаа суурхуулааб.

Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Сэдьхэлэйнгээ гуниг зорюулнаб.
Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Нангин дуугаа дабтан дууланаб.

Алтанхан мүшэдэй миhэрэл,
Yдэшын аалихан энхэрэл,
Аршаанта талымнай ургыдал
Түрүүшын дуранай этигэл.

01.09.2017

Инзагтаа сандаг сэм

Хари газарт яваж явхадаа
Түрсэн талаа санжал явдаг сэм,
Гунигаа тарааж дуулаж явхадаа
Зүрхөө үвэстэр Инзагтаа сандаг сэм.

Бурин-Хаан баавайнгаа үндэр нэры
Санаандаа ходол дуудаж явдаг сэм,
Аргаа ядаад бурхандаа зальвархдаа
Дотороо гансал нютагаа сандаг сэм.