АРХИ ТУХАЙ

Архи уудаг заншалнай
Хүнэй заяа хухална,
Һула амитадые мэхэлэн
Элүүр энхыень абана.

Худалдажа абаhан үбшэн
Зол жаргал эбдэнэ,
Шангахан сагай үедэ
Сэдьхэлэй хохи болоно.

Архиин хүсэн аймшагтай –
Хүниие зэрлиг болгоно,
Тэрэнhээ яажа болихоб,
Бэеэ гамнажа hурахаб?

18.11.2009

ТААНАДТАА

Тоонто нютаг, инаг дуран,
Жаргалта hайхан балшар наhан –
Һанаа бодолыeм дахин буляан,
Аянай шубуудтал досоом жэргэнэ.

Эжы абамни – таанадтаа,
Yелhэн хайрам – шамхандаа,
Хүбүүхэй хөөрхэй гансадаа –
Дуугаа зорюулан дууланаб,
Түрэhэн нютагаа суурханаб.

Түрэл хэлэн, түүхын ябадал,
Хани нүхэдэй халуун этигэл –
Эльгэ зүрхыем уяруулан,
Аршаанай уhандал досоом бурьялна.

Эхэ Орон – Буряадтаа,
Булжамуур шубуута таладаа,
Буряад-монгол арадтаа –
Дуугаа зорюулан дууланаб,
Түрэhэн нютагаа суурханаб.

11.11.2009

YНИНЭЙ БЭШЭГYYД

Yнинэй бэшэгүүд соо
Шамаяа бэдэрнэб,
Хэлэhэн үгэнүүдыш
Дахин hананаб.

Эрьен бусахыеш
Этигэн хүлеэнэб,
Илдамхан найдалаа
Зүрхэндөө гамнанаб.

Хани нүхэдөөр
Дутанхай бэшэб,
Харин гансахан
Шамаяа үгылнэб.

Yнинэй бэшэгүүдээ
Дабтан уншанаб,
Хани нүхэрөө
Һанан уярнаб.

28.10.2009

hАНДАРХАЙ УУРХАЙНУУД

hандархай уурхайнууд –
Хаягдаhан буусанууд…
Нютагайм шарайда
Шархадтал адли…
Урданай hэеыдэл
Гэрнүүдээ задалан
Хүдөө араднай
Хото руу заларна…
Хүн болгоhон
Тоонтоhоо гаража
Абынгаа буусые
Хаян мартана…
Жаргалай хойноhоо
Ябаhан зоной
Нютагаа бусаха
Ерэхэл даа сагнай…
hандархай уурхайнууд…
Хаянхай буусанууд…
Нютагайм шарайда
Шархадтал адли…

23.10.2009

САХИЛЗААТА ТАЛЫН АМИСХААЛ

Сахилзаата талын амисхаал
Юрөөлэй дээжэ болоно,
Дуута зүрхэнэй сохидол
Шүлэгэй мүрнүүд болоно.

Хүхэ номин тэнгэри
Сэнхир хадагаар угтана,
Тоонто нютагайм ууланууд
Ая гангаар дуудана.

Аажамхан Буряад Оромни
Алдарта зоноор суурхана,
Түрэл арадайм дуунууд
Эльгэ зүрхыем уяруулна.

11.10.2009

ХАБАРАЙ ҺАЙХАН ҺОЛОНГО

Хабарай hайхан hолонго
Зүүдэндэм талыем hануулна,
Ханхинуур хонгёо дуунууд
Зүрхыем дахин уяруулна.

Нажарай сэлмэг тэнгэри
Наранай шарай баярлуулна,
Түрэл арадайм дуунууд
Тахидаг уулым hануулна.

Намарай шааяма бороо
Ногоонхон тайгым hануулна,
Номгохон дайдым дуунууд
Найдаhан гансыем уяруулна.

Yбэлэй хүйтэн hүнинүүд
Саhата талыем hануулна,
Зүрхэнэйм аялга дуунууд
Айдархан гансыем уяруулна.

Yе сагай hэлгэлдээн
Сэдьхэлэйм уйдхар hануулна,
Ханилhан гансым дуран
Аглагхан зүрхыем уяруулна.

08.10.2009

ЗYYДЭНДЭМНИ – ЗYЖЭГYYД

Зэдэ голой сонголдо,
Инзагата нютагай басаганда –
Хаанаhаа энэ ерээб
Хэлыт намда, нүхэдүүд?

Хари газарта ерээд,
Өөрыгөө ойлгожо мэдээд,
Ухаан оробо гээшэ гүб,
Ойлгуулыт намда, үхибүүд?

Зүүдэндэм ерэнэ – зүжэгүүд!
Инаг дуранай – хүгжэмүүд!
Зүрхэндэмни – дуунууд!
Шуhандамни – шүлэгүүд!
Хаанаhаа?!?
Юyнhээ?!?

Бүмбэрсэг дэлхэй – багахан лэ,
Сахилзаата тала – арюyхан лэ,
hанаа бодолни дэлхэйе дүүргэн
Холын мүшэдтэ ниидэнэл!

Энэ юртэмсын эрьесээе
Дууhан ойлгожо болохо гү?
Хүн бүхэнэй уйдхарые
Зүрхэндөө абажа – шатаха гүб?

Зүүдэндэм ерэнэ – зүжэгүүд!
Инаг дуранай – хүгжэмүүд!
Зүрхэндэмни – дуунууд!
Шуhандамни – шүлэгүүд!
Хаанаhаа?!?
Юyнhээ?!?

09.09.2009

ХАРИ ГАЗАРҺАА ГЭРТЭЭ ХАРИХАДАМ

Хари газарhаа гэртээ харихадам
Ханилhан нүхэрни угтаха,
Хүбүүгээ тэбэрин ааляар таалахадам
Хани нүхэдни уярха.

Абынгаа гэрэй босог хүрэхэдэм
Эжымни угтан абаха,
Аба, үбгөө хоёроо тэбэрихэдэм
Аха дүүнэрни баярлаха.

Сахилзаата талым намжаа сэсэгүүд
hанаа сэдьхэлым тэгшэлхэ,
Тоонто нютагайм сэлмэг тэнгэри
Торгон хүнжэлөөр хушаха.

Эрьехэ наран дуугым шагнажа
Энеэбхилэн басагаяа шэншэхэ,
Һара мүшэдэй хонгёо шэбэнээн
Зүрхэнэйм гуниг эмшэлхэ.

07.07.2009

ҺYНИИН БОДОЛНУУД

Одо мүшэдэй миhэлзээн
Тоонто нютагыeм hануулна,
Урдаhан мүрэнэй шэбэнээн
Залуу наhыем hануулна.

Һарын тунгалаг шарай
Аба эжыем hануулна,
Oгторгойн оёоргүй далай
Yнгэрhэн хаhыем hануулна.

Шэдитэ дэлхэйн баялиг
Буряадхан арадыем hануулна,
Сэдьхэлэйм заяа бодолнууд
Ханилhан гансыем hануулна.

23.06.2009

ТАЛАЯА ҺАНААБ

Хүхэ номин огторгой доро
Ханхинуур дуугаа татанaб,
Хүрьhэтэ алтан дэлхэй дээрэ
Халюун талаяа haнанаб.

Бурин Хаан баабайн хормой дээрэ
Басаган түрэжэ айлшалнаб,
Инзагата нютагай альган дээрэ
Булжамуур шубуундал жэргэнэб.

Зэдэ голой бурьялма уhанда
Аршаан болохо шүлэгүүд,
Борьё талын үргэн энгэртэ
Ая гангын ягаан сэсэгүүд.

Юртэмсэ дэлхэйн нүгөө талада
Һанаа сэдьхэлыeм гамнаарай,
Эрьехэ сагай бусаха хаhада
Гашуун нюлбаhыeм аршаарай.

12.06.2009