ШАМХАНДАА

Аалихан даруухан hалхиндал
Айдархан шамаяа бөөмэйлхэб,
Дулаахан наранай элшэндэл
Нангинхан гансаяа таалахаб.

Гургалдай шубуундал жэргэжэ
Гунигхан дуугаа дуулахаб,
Гушаадхан наhанай жаргалаа
Гансахан шамтаяа хубаахаб.

Юрэнхы дэлхэйн нюрганда
Огторгойн мүшэндэл болохоб,
Юртэмсын эрьеэ байдалда
Долгилон зүрхыш абахаб.

Булжамуур hайхан дуунуудаа
Гансахан шамдаа зорюулхаб,
Сагаан далита шүлэгүүдээ
Сэдьхэлэйш бэлэг болгохоб.

31.03.2010

ИНАГ ДУРАН – НАhАНАЙ АМИСХААЛ

Инаг дуран – наhанай амисхaал,
Шэрүүн сэдьхэлэй нангин жаргал,
Yнгэрхэ сагай мүнхэ дурасхаал,
Шэдитэ дэлхэйн гуниг абарал.

Дурлаhан хүн – hолонго эмээллэхэ,
Дурлаhан хүн – Шамбала хүрэхэ,
Жаргалай түүдэгтэ сусал боложо
Наhанай удхa үзэн мэдэхэ.

Инаг дуран – огторгойн аялга,
Харанхы hүниин мүшэдэй хэшэг,
Эрьехэ наранай хонгёо гүрэлгэ,
Амиды замбуулиин унтаршагуй зула.

08.01.2010

ХYБYYНДЭЭ

Энэ наhанайм абарал,
Урдаа хараха жаргал,
Зүрхэнэйм илдамхан гуниг –
Бүргэд болоhон дальбараам.

Арбан зургаа хүрэбэш,
Абынгаа нэрэ даабаш,
Амгалан мэндэ hуухыш
Бурхандаа зальбарнаб эжыш.

Эхэ эсэгын баяр,
Эмгэй баабайн этигэл,
Хүлшни ганзагадаа хүрэбэл –
Хүтэлэн үндыhэн хүбүүм.

Арбан зургаа хүрэбэш,
Байдалай элдэбые үзэбэш,
Наhандаа жаргалтай ябахыш
Анхаран зальбарна абаш.

29.11.2009

АРХИ ТУХАЙ

Архи уудаг заншалнай
Хүнэй заяа хухална,
Һула амитадые мэхэлэн
Элүүр энхыень абана.

Худалдажа абаhан үбшэн
Зол жаргал эбдэнэ,
Шангахан сагай үедэ
Сэдьхэлэй хохи болоно.

Архиин хүсэн аймшагтай –
Хүниие зэрлиг болгоно,
Тэрэнhээ яажа болихоб,
Бэеэ гамнажа hурахаб?

18.11.2009

ТААНАДТАА

Тоонто нютаг, инаг дуран,
Жаргалта hайхан балшар наhан –
Һанаа бодолыeм дахин буляан,
Аянай шубуудтал досоом жэргэнэ.

Эжы абамни – таанадтаа,
Yелhэн хайрам – шамхандаа,
Хүбүүхэй хөөрхэй гансадаа –
Дуугаа зорюулан дууланаб,
Түрэhэн нютагаа суурханаб.

Түрэл хэлэн, түүхын ябадал,
Хани нүхэдэй халуун этигэл –
Эльгэ зүрхыем уяруулан,
Аршаанай уhандал досоом бурьялна.

Эхэ Орон – Буряадтаа,
Булжамуур шубуута таладаа,
Буряад-монгол арадтаа –
Дуугаа зорюулан дууланаб,
Түрэhэн нютагаа суурханаб.

11.11.2009

YНИНЭЙ БЭШЭГYYД

Yнинэй бэшэгүүд соо
Шамаяа бэдэрнэб,
Хэлэhэн үгэнүүдыш
Дахин hананаб.

Эрьен бусахыеш
Этигэн хүлеэнэб,
Илдамхан найдалаа
Зүрхэндөө гамнанаб.

Хани нүхэдөөр
Дутанхай бэшэб,
Харин гансахан
Шамаяа үгылнэб.

Yнинэй бэшэгүүдээ
Дабтан уншанаб,
Хани нүхэрөө
Һанан уярнаб.

28.10.2009

hАНДАРХАЙ УУРХАЙНУУД

hандархай уурхайнууд –
Хаягдаhан буусанууд…
Нютагайм шарайда
Шархадтал адли…
Урданай hэеыдэл
Гэрнүүдээ задалан
Хүдөө араднай
Хото руу заларна…
Хүн болгоhон
Тоонтоhоо гаража
Абынгаа буусые
Хаян мартана…
Жаргалай хойноhоо
Ябаhан зоной
Нютагаа бусаха
Ерэхэл даа сагнай…
hандархай уурхайнууд…
Хаянхай буусанууд…
Нютагайм шарайда
Шархадтал адли…

23.10.2009

САХИЛЗААТА ТАЛЫН АМИСХААЛ

Сахилзаата талын амисхаал
Юрөөлэй дээжэ болоно,
Дуута зүрхэнэй сохидол
Шүлэгэй мүрнүүд болоно.

Хүхэ номин тэнгэри
Сэнхир хадагаар угтана,
Тоонто нютагайм ууланууд
Ая гангаар дуудана.

Аажамхан Буряад Оромни
Алдарта зоноор суурхана,
Түрэл арадайм дуунууд
Эльгэ зүрхыем уяруулна.

11.10.2009

ХАБАРАЙ ҺАЙХАН ҺОЛОНГО

Хабарай hайхан hолонго
Зүүдэндэм талыем hануулна,
Ханхинуур хонгёо дуунууд
Зүрхыем дахин уяруулна.

Нажарай сэлмэг тэнгэри
Наранай шарай баярлуулна,
Түрэл арадайм дуунууд
Тахидаг уулым hануулна.

Намарай шааяма бороо
Ногоонхон тайгым hануулна,
Номгохон дайдым дуунууд
Найдаhан гансыем уяруулна.

Yбэлэй хүйтэн hүнинүүд
Саhата талыем hануулна,
Зүрхэнэйм аялга дуунууд
Айдархан гансыем уяруулна.

Yе сагай hэлгэлдээн
Сэдьхэлэйм уйдхар hануулна,
Ханилhан гансым дуран
Аглагхан зүрхыем уяруулна.

08.10.2009

ЗYYДЭНДЭМНИ – ЗYЖЭГYYД

Зэдэ голой сонголдо,
Инзагата нютагай басаганда –
Хаанаhаа энэ ерээб
Хэлыт намда, нүхэдүүд?

Хари газарта ерээд,
Өөрыгөө ойлгожо мэдээд,
Ухаан оробо гээшэ гүб,
Ойлгуулыт намда, үхибүүд?

Зүүдэндэм ерэнэ – зүжэгүүд!
Инаг дуранай – хүгжэмүүд!
Зүрхэндэмни – дуунууд!
Шуhандамни – шүлэгүүд!
Хаанаhаа?!?
Юyнhээ?!?

Бүмбэрсэг дэлхэй – багахан лэ,
Сахилзаата тала – арюyхан лэ,
hанаа бодолни дэлхэйе дүүргэн
Холын мүшэдтэ ниидэнэл!

Энэ юртэмсын эрьесээе
Дууhан ойлгожо болохо гү?
Хүн бүхэнэй уйдхарые
Зүрхэндөө абажа – шатаха гүб?

Зүүдэндэм ерэнэ – зүжэгүүд!
Инаг дуранай – хүгжэмүүд!
Зүрхэндэмни – дуунууд!
Шуhандамни – шүлэгүүд!
Хаанаhаа?!?
Юyнhээ?!?

09.09.2009