Долоон hолонгото юртэмсын

Долоон hолонгото юртэмсын
Дошхон hанаа сэдьхэлдэмни
Доржо шулуунай хурсадал
Добтон зүрхыем шатаабал
Долгёор асарhан энэ зам.

Зэмэеэ дабан гараха гүб,
Зэмшэлээ ойлгон абаха гүб,
Зэрэлгээтэ сэнхир дэлхэйн
Зэбсэгэй сагаалса болохо гүб.

Табисуурта хүхэ юртэмсые
Таатайш гэхэ аргагүйлби,
Тарниидал дахин дабтажа
Табан харюулга номые
Туншаг болгон захихалби.

Добавить комментарий