Шамхандаа

Эдирхэн наhанайм этигэл,
Yнгэрhэн хаhанайм эрмэлзэл,
Дуулажал ябанаб шамхандаа,
Алтанхан дэлхэй дээрэ гансадаа.

Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Сэдьхэлэйнгээ гуниг зорюулнаб.
Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Нангин дуугаа дабтан дууланаб.

Айдархан наhанайнгаа жаргал
Амрагхан шамтаяа хубаагааб,
Арюухан сэдьхэлэйнгээ захяа
Аажамхан таладаа суурхуулааб.

Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Сэдьхэлэйнгээ гуниг зорюулнаб.
Шамхандаа, инагни, шамхандаа
Нангин дуугаа дабтан дууланаб.

Алтанхан мүшэдэй миhэрэл,
Yдэшын аалихан энхэрэл,
Аршаанта талымнай ургыдал
Түрүүшын дуранай этигэл.

01.09.2017

Добавить комментарий