Эгтээ байhан hанаагаа зобоожо

Эгтээ байhан hанаагаа зобоожо,
Уйдхар дүүрэн сэдьхэлдээ гомдожо,
Юундэ шамда дурлаба гээшэб?
Ямар юумэндэ найдаба гээшэб?

Амидыржа ядаhан зүрхэеэ үбдөөжэ,
Аялга дүүрэн гунигаа тараажа,
Хабарай ерэхын угтамжа юм гү?
Yнинэй хүлеэhэн этигэл юм гү?

Таамаг бэшэhэн үгэнүүд соошни
Эгтээ нангин хүгжэм дуулажа,
Энеэдэн соогоо төөрибэ юм гүб?
Зүрхөө мэхэлжэ hураба юм гүб?

Добавить комментарий