Инзагтаа сандаг сэм

Хари газарт яваж явхадаа
Түрсэн талаа санжал явдаг сэм,
Гунигаа тарааж дуулаж явхадаа
Зүрхөө үвэстэр Инзагтаа сандаг сэм.

Бурин-Хаан баавайнгаа үндэр нэры
Санаандаа ходол дуудаж явдаг сэм,
Аргаа ядаад бурхандаа зальвархдаа
Дотороо гансал нютагаа сандаг сэм.

Түрсэн нютаг

Зэдэ голын баруун эрьеы
Зэдлэн эзлээ борьё таламнай,
Дэрис дүүрэн тал дайдамнай
Салтиин дуугаар үлгылэнхэй.

Атаган табангууд, сартуул сонголнууд
— нэгэл бурхантай буряад монголнууд –
Бурин хаан баавайдаа анханы зальварсан
Эжы авын буянгаар үндысэн —
Түрсэн нютагнай.

Аршаан сайнтай булагамнай
Санаа сэдьхэл засан бурьялна,
Хужартай сайхан ногоо үвсэмнэй
Хони малымнай суурхууланхай.

Атаган табангууд, сартуул сонголнууд
— нэгэл бурхантай буряад монголнууд –
Бурин хаан баавайдаа анханы зальварсан
Эжы авын буянгаар үндысэн —
Түрсэн нютагнай.

Угаа дамжуулах хүвүүдэмнэй
Амгалан мэндэл явхань болтогой!
Нэрээ нэрлүүлэх хүүхэдэмнэй
Сэвэрхэн сайхан явхань болтогой!

 

 

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго

Зүрхэн соомни тэгшэхэн hолонго —
Хажуудаш абяагүйхэн ябанаб.
Хэлэhэн үгэнүүдэйш хүгжэмхэн
Һанаандам аятайханаар шэнгэнэ.

Жаргалай шубуун гар дээрэм hуунхай —
Сэдьхэлэй мүрэн абаад ерээ шамай.
Хүрьhэтэ дэлхэйн алтан амар заяа
Наhанайм гуниг дурые аргалаа.

19.09.2014

ТАЛЫН ХАБАР

Талаар дүүрэн ургынар
Тархяа дохин мэндэшэлнэ,
Төөрин ерэhэн хабарайнгаа
Тэнхэй шанарынь  үзэhэндэл.

Боориёо тойроhон hалхимнай
Бороотой үүлээ намнанхай,
Боро хараанай үедэл
Булжамуур шубуундал дууланхай.

Хангай hайхан таламнай
Ханхинама абяагүй далайдал,
Хааяма нараяа бөөмэйлэн
Хүринхэн альгаяа табинхай.

03.05.2013

TYРЭЛ ОРОНhОО YЛYY ЮУМЭН YГЫ

Түрэл оронhоо үлүү юумэн үгы.
Дэлхэйн ямаршье зэндэмэни хэрэггүй,
Бусаха тоонтогүй.

Yрхөөр гараhан утаандал хүнэй наhан.
Эрью мүшэндэл адли аянша заяа,
Тогтууригүй.

Нютагайм арюун агаар аршаан мэтэ.
Бурин-Хаан баабайм эмшэлхэ
Дохолон зүрхым.

22.09.2011

ШАМГYЙ

Шамгүй зүрхэмни хооhороо,
Гэжэ hанааб. Yгы. Алдааб.
Дуратай хүмни олон ха юм.
Шамгүй дуулахаа болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Зандааб.
Сэдьхэлэйм дуунуд олон ха юм.

Шамгүй наран толорhон зандаа,
Шамгүй Дэлхэй эрьеhэн зандаа,
Гансал зүрхэндэм гуниг бадараа,
Шамгүй, дурамни, шамгүй…

Шамгүй жаргахаа болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Алдааб.
Дуратай хүмни олон ха юм.
Шамгүй энеэхээ болёоб,
Гэжэ hанааб. Yгы. Зандааб.
Хани нүхэдни олон ха юм.

Шамгүй наран толорhон зандаа,
Шамгүй Дэлхэй эрьеhэн зандаа,
Гансал зүрхэндэм гуниг бадараа,
Шамгүй, дурамни, шамгүй…

24.04.2011

ГУНГАРБА ДЭЭРЭЭ ХАДАГАЛhАН ДУРАМНИ

Гунгарба дээрээ хадагалhан дурамни
Дуулахаа болиhон зүрхыем шатаана,
Бусажа эрьехэ тэнгэриин үндэртэ
Булжамуур шубуухайн хонгёо дуундал.

Гансаартан ядаhан hанаандам шимни
Гуламта нангин галхандал болонхойш,
Найдалаар билтарhан үбшэн зүрхэндэмни
Сэдьхэлэйм гашуун гуниг бололойш.

04.12.2010