ЗАРИМДАА

Заримдаа досоомни хооhон, заримдаа,
Зүрхэндэм гансал уйдхар шэнги.
Хэлэхэш юумэн үгы, шамхандаа,
Дуулахаш дурам хүрэнэгүй, заримдаа.

Заримдаа зүрхэм баяраар дүүрэн, заримдаа,
Байгалай долгиндол бурьялна – дуран!
Шүлэгүүд багтажа ядан, hанааем
Дүүргэн халижа гарана, заримдаа.

Заримдаа хэншье хэрэггүй, заримдаа,
Гансаараан байхада жаргал шэнги.
Заримдаа гансаартажа ядаад, шамаяа
Зүүдэндээ дуудан уйланаб, заримдаа.

25.01.2009

Добавить комментарий