ДУРАТАЙБ!

Дуратайлби даа, дуратайб,
Yүрэй солбондо дуратайб,
Yдэрэй дулаанда – дуратайб,
Yдэшын hэбшээдэ – дуратайб!

Дуратайлби даа, дуратайб,
Yхибүүдэй энеэхэдэ дуратайб,
Сэбэрхэн басагадуудта – дуратайб,
Залуухан хүбүүдтэ – нүгэлтэйб – дуратайб!

Дуратайлби даа, дуратайб,
Тэнюyн таладаа дуратайб,
Хүбшэ тайгадаа – дуратайб,
Тоонто нютагтаа – дуратайб!

Дуратайлби даа, дуратайб,
Буурал хүгшэдтөө дуратайб,
Хүхюyтэй хүршэдтөө – дуратайб,
Арад зондоо – дуратайб!

Дуратайлби даа, дуратайб
Юртэмсын эрьесээдэ дуратайб,
Байгаалиин гоёдо – дуратайб,
Жаргалтай наhандаа – дуратайб!

Дуратайлби даа, дуратайб
Шиниингээ нюдэдтэ дуратайб,
Дулаан гарташни – дуратайб,
Айдархан шамдаа – нүхэрни – ДУРАТАЙБ!

23.01.2009

Добавить комментарий