ИНАГТАА

Yглөөгүр дээжээ үргэхэдөө
Hамайгаа, амрагни, hанаарай,
Бурин Хаан баабайдаа мүргэхэдөө
Миниингээ түлөө зальбараарай.

Хүбүүгээ hургуулиhаа ерэхэдэнь
Эхынь түлөө эрхэлүүлээрэй,
Эжы абатайм уулзахадаа
Басаганайнь түлөө шэншээрэй.

Хани нүхэдтэйм уулзахадаа
Мэндыем заатагүй хүргөөрэй,
Талада малаа харюулхадаа
Дуугым дабтан дуулаарай.

Дулаан наранай шарахада
Инаг дураяа hанаарай,
Yдэшын мүшэдэй ялархада
Дуратайб гэжэ – бү мартаарай.

23.01.2009

Добавить комментарий