ЗАРИМ НЭГЭ БУРЯАДУУДТА

Бүмбэрсэг энэ дэлхэй дээрэ
Олон бэшэбди – буряaдууд,
Түрэл хэлэеэ мартангуй
Ажаhуухадамнай болохол hэн да…
Түби дэлхэй дүүрэн
Таража ябаhан буряaдууд
Гэртээ бусаха гээшэ гүт?
Таламнай дуудан хүлеэнэл…
Эртэ урданайнгаа байдалые
Бусаажа шадаха гүбди,
Буряадууд?
Түрэл орон нютагтаа
Туhа хургэжэ шадаха гүбди,
Буряaдууд?
Бэе бэеэ гамнажа,
Ойлголсохо гүбди, буряaдууд?
Байгалаа сахижа шадаха гүбди?
Байдалаа амгалан болгохо гүбди?
Yри хүүгэдтээ – юу орхихобибди?
Иимэ асуудалнууд толгойдотной
Ерэнэ гү, буряадууд?
Монгол угсаатан – угаа мартанхай…
Юyгээ hанажа ябаhан
Буряадууд гээшэбибди?
Yхөөд бодоhон намайе
Бү муушалагты,
Саг муу болоо гэжэ
Намда бү хэлэгты!
Энэнhээ үлүүе үзөөбди,
Харин түрэл хэлэеэ
Эжы абанарнай алдаагүй
Ямаршье хатуу сагта.
Тиимэhээ мүнөөнэй сагта
Тоонто нютагаа, түрэл хэлэеэ
Мартахадамнай
Нүгэл бэшэ гү?
Ойлгоно гүт тэрэниие,
Буряадууд?!

11.01.2009

Добавить комментарий