ХУЛГАЙ ДУРАН

Нажарай номин үдэшэ
Мэдээгүй гэнтэ ерэhэн,
Һанаа бодолым буляаhан
Хулгай минии инаг дуран.

Хайра гансам болиёл,
Бүлэ, хүүгэдээ hанаял,
Жаргал гээшэ ерээдүй –
Хулгай дуран найдамгүй.

Yе сагшье үнгэрхэ,
Mартагдаха, мартагдаха,
Гансал зүрхэм хааяахан
Хулгай дураяа hанаха.

14.01.2009

Добавить комментарий