ЗАЛУУШУУЛДА

Би гэhэн гансаараа,
Бидэ гэhэн олоноороо,
Бурядаймнай оньhон үгэ
Һанагдана мүнөөдэр.

Буряaд арадай залуушуул!
Түүхэеэ хэел сугтаа,
Хүн бүхэн өөрынхеорөө
Шадал шанараараа болоёл!

Түрэл хэлэеэ узэжэ,
Tоонто нютагаа магтажа,
Буряaд Оронойнгоо нэрые
Дээшэнь үргэн ажаhууял!

27.12.2008

Добавить комментарий