ШЭНЭ ЖЭЛ

Дулаан орондо – пальмын доро
Буряад басагад шэнэ жэл угтаа,
Найдалаар дүүрэн зүрхэн баярлаа,
Жаргалаа хүлеэhэн зандаа…

Шэнэ жэл ерэбэ – саhан үгы,
Шэнэ жэл ерэбэ – бороотой,
Баяртай юм гүш, шэнэ жэл,
Уйдхартай юм гүш?

Эспан ороной тэнгэри доро
Тоонтоёо hанажа дууланаб,
Орожо ерэhэн шэнэ жэлээ
Юрөөлэй дээжээр угтанаб!

04.01.2009

Добавить комментарий