АРАД ЗОМНИ, НОЙРҺОО ҺЭРГЫШ!

Арад зомни, нойрhоо hэрыш!
Шэнэ саг ерээ ха юм,
Yри хүүгэдтээ ухаан заагыш,
Tүрэл хэлыeнь бү мартуулыш!

Дуугаа дуулан, үльгэрөө хөөрэн,
Дайдынгаа гоёые ойлгуулан,
Залуушуулдаа ямаршье сагта
Tоонтыень бү мартуулыш!

04.01.2009

Добавить комментарий