ИНАГ ДУРАН

Инаг дуран – наhанайм зула,
Aлтанхан дэлхэйн шэдитэ мүшэн,
Xанилhан нүхэрэйм хуби заяан –
Улаан зүрхэнэйм нангин дуран.

Шиниингээ нюдые hанан, hанан
Зүүдэндээ уйланаб, амрагхамни.
Энеэбхилэн хөөрэхыеш шагнан, шагнан
Hюyлбаhаа нюунаб, айдархамни.

Инаг дуран – жаргалайм дээжэ,
Aрюyхан нютагайм аршаан шэнги,
Эжэлhэн гансым халуун дуран –
Ургыдал hалбаран досоом байна.

25.12.2008

Добавить комментарий