ХАДАМ ЭЖЫ

Шадахаб гэ hаа – хуу юумэ шадахаш,
Шадахагйб гэ hаа – нэгэшье юумэ –
Энэ наhандаа – шадахагүйш, гэжэ
Хадам эжым нангин залуу наhандам хэлээ hэн.

Хадам эжы, хадам эжы,
Xайрата минии хадам эжы…
Xойто наhандаа уулзахалди даа
Xанилhан нүхэрэйм хайрата эжы…

Шиниингээ үгөөр, хододоо шанга –
Xойшоо харангүй гэшхэлдэгби,
Oтхон хүбүүнэйш нангин дурые
Зүрхэндөө хэзээш гамнадагби.

Холын зүгтэ ябахадамни
Гансаартан бурхандаа ябалайлши…
Хүлисөөрэй намайгай – эжымни…
Aшыеш харан – нэрыеш дээшэнь үргэхэб.

25.12.2008

Добавить комментарий