ИНЗАГАТА

Инзагата – альган дээрэш
Арад зомни жаргалаа олоо,
Yри хүүгэдшни дэлхэй дүүрэн
Шамайгаа магтан дуугаа дуулаа.

Бурин Хаан баабайн үндэр нэрые
Магтан дуулаа хүбүүдшни,
Эгээл түрүүшынгээ шүлэгүүдые
Зорюулан бэшээ басагадуудшни.

Тоонто нютагни – зүрхэнэйм аялга
Инаг дуранайм булган үлгы,
Инзагатамни – шүлэгүүдэйм дээжэ
Энэ наhанайм – мүнхэ зула.

25.12.2008

Добавить комментарий