ДУУНАЙ ШЭНЖЭЭ

Эхын зүрхэн – хэзээш мүнхэ,
Yриин зүрхэн – шулуун мэтэ,
Эрын зүрхэн – булад мэтэ,
Cугтаa – минии гэгээн бүлэ.

Хаанаш яба – ходол шамтай,
Хани нүхэрэйш инаг дуран,
Yри хүүгэдэйш халуун этигэл,
Эжы абын захяа мэдэрэл.

Yлгы тоонтын хангал мүнхэ,
Уужам талын бүргэд мэтэ,
Дуунай шэнжээ шубуун мэтэ,
Дуулан байна – зүрхэндэмнэй.

22.12.2008

Добавить комментарий