ЗYYДЭНДЭМНИ – ЗYЖЭГYYД

Зэдэ голой сонголдо,
Инзагата нютагай басаганда –
Хаанаhаа энэ ерээб
Хэлыт намда, нүхэдүүд?

Хари газарта ерээд,
Өөрыгөө ойлгожо мэдээд,
Ухаан оробо гээшэ гүб,
Ойлгуулыт намда, үхибүүд?

Зүүдэндэм ерэнэ – зүжэгүүд!
Инаг дуранай – хүгжэмүүд!
Зүрхэндэмни – дуунууд!
Шуhандамни – шүлэгүүд!
Хаанаhаа?!?
Юyнhээ?!?

Бүмбэрсэг дэлхэй – багахан лэ,
Сахилзаата тала – арюyхан лэ,
hанаа бодолни дэлхэйе дүүргэн
Холын мүшэдтэ ниидэнэл!

Энэ юртэмсын эрьесээе
Дууhан ойлгожо болохо гү?
Хүн бүхэнэй уйдхарые
Зүрхэндөө абажа – шатаха гүб?

Зүүдэндэм ерэнэ – зүжэгүүд!
Инаг дуранай – хүгжэмүүд!
Зүрхэндэмни – дуунууд!
Шуhандамни – шүлэгүүд!
Хаанаhаа?!?
Юyнhээ?!?

09.09.2009

Добавить комментарий