ХАРИ ГАЗАРҺАА ГЭРТЭЭ ХАРИХАДАМ

Хари газарhаа гэртээ харихадам
Ханилhан нүхэрни угтаха,
Хүбүүгээ тэбэрин ааляар таалахадам
Хани нүхэдни уярха.

Абынгаа гэрэй босог хүрэхэдэм
Эжымни угтан абаха,
Аба, үбгөө хоёроо тэбэрихэдэм
Аха дүүнэрни баярлаха.

Сахилзаата талым намжаа сэсэгүүд
hанаа сэдьхэлым тэгшэлхэ,
Тоонто нютагайм сэлмэг тэнгэри
Торгон хүнжэлөөр хушаха.

Эрьехэ наран дуугым шагнажа
Энеэбхилэн басагаяа шэншэхэ,
Һара мүшэдэй хонгёо шэбэнээн
Зүрхэнэйм гуниг эмшэлхэ.

07.07.2009

Добавить комментарий