ХАЙРА ГАНСАМ

Хайра гансам намаяa
Зүүдэндээ харанаб, гэнэ,
Амраг гансам намаяa
Һүниндөө ооглоноб, гэнэ.

Хүрьhэтэ энэ дэлхэйн
Хоёр ондоо талада
Бидэ хоерой зүрхэн
Нэгэ дураар сохилно.

Бусахалби даа, инагни,
Шамаяа hанажал байнаб,
Мэдэнэлди даа, нүхэрни,
Сэдьхэлэй гашуун байдал.

Yнгэтэ энэ дэлхэйн
Зүүгэй хизаарта дууланаб,
Нангин дуугым инагни
Баруун хизаарта дабтана.

Ерэхэлби даа, амрагни,
Yе сагай үнгэрхэдэ,
Дуулахалди даа, инагни,
Хонгёо дуранай дуугаа.

10.05.2009

Добавить комментарий