СЭДЬХЭЛ

Хүнэй сэдьхэл гээшые
Хэн урид мэдэхэб,
Сагай түргэн эрьесээе
Хэн таажа шадахаб?

Нүгэл буян хоёрые
Хайшан гэжэ илгахаб,
Бурханай үгэhэн табисуурые
Яажа дабан гарахаб?

Өөхэндөө орёогдоhон бөөрэ шэнги
Ажаhууха хүн үсөөн,
Сансарын боро гүйдэлые
Дабаhан амитад үсөөн.

06.03.2009

Добавить комментарий