САХИЛЗААТА ТАЛЫН АМИСХААЛ

Сахилзаата талын амисхаал
Юрөөлэй дээжэ болоно,
Дуута зүрхэнэй сохидол
Шүлэгэй мүрнүүд болоно.

Хүхэ номин тэнгэри
Сэнхир хадагаар угтана,
Тоонто нютагайм ууланууд
Ая гангаар дуудана.

Аажамхан Буряад Оромни
Алдарта зоноор суурхана,
Түрэл арадайм дуунууд
Эльгэ зүрхыем уяруулна.

11.10.2009

Добавить комментарий