hАНДАРХАЙ УУРХАЙНУУД

hандархай уурхайнууд –
Хаягдаhан буусанууд…
Нютагайм шарайда
Шархадтал адли…
Урданай hэеыдэл
Гэрнүүдээ задалан
Хүдөө араднай
Хото руу заларна…
Хүн болгоhон
Тоонтоhоо гаража
Абынгаа буусые
Хаян мартана…
Жаргалай хойноhоо
Ябаhан зоной
Нютагаа бусаха
Ерэхэл даа сагнай…
hандархай уурхайнууд…
Хаянхай буусанууд…
Нютагайм шарайда
Шархадтал адли…

23.10.2009

Добавить комментарий