САГААН hАРААР!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Шэнэ жэлэй – Амар Мэндэ!
Түрэл hайхан арад зондоо
Шэнын нэгэнэй Мэнды хүргэнэб!
Тэнюyн hайхан Буряaд Оромной
Амгалан мэндэ ажаhууг лэ,
Буурал сагаан буряад таламнай
Жаргал баяраар билтараг лэ!
Табан хушуута малаа үдхэжэ
Арад зомной баясаг лэ,
Эрдэмэй дээжые дууhан үзэжэ
Yри хүүгэднэй баярлуулаг лэ!
Эжы абанарнай үхибүүдээ суглуулан
Бууза хуушуураа шанаг лэ,
Yетэн нүхэднэй сугтаа уулзан
Ахатан зоноо золгог лэ!
Залуушуулнай ороhон жэлдээ
Бэе бэеэ ололсог лэ,
Инаг дуранай сэбэр захяагаар
Шэнэ бүлэнэр түрэг лэ!
Сагаан hараар! Сагаалганаар!
Нарамнай шэнээр мандаг лэ!
Шэнэ жэлээр! Шэнын нэгэнээр!
Тоонто нютагнай жаргаг лэ!

22.02.2009

Добавить комментарий