САГААН ҺАРЫН ҺАЙНДЭРТЭ

Сагаан hарын hайндэртэ
Һанаа бодолни гэртээ,
Хун сагаан шубуудтал
Тоонто нютагаа шэртэнхэй.

Наранай гарахын урда тээ
Абамни дээжээ үргэнэ,
Сагаалагшадаа угтахаа
Эжымни буузаа шанана.

Амраг гансамни хүбүүгээ
Һэмээхэн ооглон hэргээнэ,
Ахатан зоноо золгохоо
Бэлэгээ хүхилдэн бүтээнэ.

“Мэндэ ама-aр! Сагаан hараар!”
Нарамнай баяраар угтана,
Сагаан hарын hайндэрөөр
Тоонто нютагым золгоно.

Хайрата түрэл оромни
Хабарай ерэхые угтана,
Хада уула, таламни
Ёохорой дуугаар дуудана.

Сагаан hарын hайндэртэ
hанаа бодолни гэртээ,
Хун сагаан шубуудтал
Тоонто нютагаа шэртэнхэй.

03.03.2009

Добавить комментарий