МОБУ-да

Нажарай нэгэ hайхан үдэр
Айлшалжа манайдаа ерээрэй,
Хоёршье жэлэй саада тээ
Yнэхөөрөө танилсан уулзуужабди.
Тэрэ болотор бишни
Эспан оронhоо бусахаб,
Монгол дасанда hургуулияa
Дүүргээд, шим ажаhуухаш.

Аажамхан Хэжэнгын хүбүүн
Зэдэ рү харгы олохо гүш?
Хяaгта гарадаг харгыгаар
Ивалгын аймаг үнгэрхэш,
(Оронгын буузa амта хүрөөрэй)
Галуута нуур үнгэрөөд
Баруун тээшээ абаарай,
Халагни халаг Хяaгта руу
Алдажа бү ябажархёорой!
Сэлэнгын аймагаар дүүрэн
Шулуута харгыгаар ябахаш,
Селендумэ нютаг үнгэрөөд
Зэдын дабаан дээрэ ерэхэш.

Манай аймаг баян даа,
Ойлгонгүй яaжаш гарахагүйш –
Харгын дунда томохоноор
“Зэдын аймаг”, гэжэ
Бэшээтэй байха.
Харгын зүүн тээ хараарай,
Буддын шажанай субарга
Борьёо тала руу харан байха,
Тэндэ дээжээ үргөөрэй.
Зэдэ рү ороhон харгыгаар
Эгээл түрүүшын нютагhаа
Баруун тээшээ эрьеэрэй –
Инзагата – минии тоонто руу
Харгы даган ерээрэй.
Хоёр нютагай дундахана
Субарга шамай угтаха,
Хажуудань шулуугаар хэгдэhэн
Табан Инзаган – мэндые
Шамда, нухэр, хэлэхэ.
Дээжээ баhа үргөөрэй,
Нютагaйм бурхадта зальбараарай.

Инзагата нютагтам оромсоороо
“Гончигтон хаана байдаг бэ?”,
Гэжэ хүнhөө hураарай,
Мэдэхэ бидэниие – хүн бүхэн.
Али ба миниингээ абынхиие
Хүн зонhоо hураха юм гүш…
Бидэшни мал дээрээ байхабди.
Аба эжытэйм уулзаарай,
МОБУ гээшэб гэжэ,
Зохидхоноор ойлгуулаарай.
Бишни хэн гээшыеш,
Ойлгуулан хөөрөөд байгуужам.
Харгы зааха үхибүүдые
Түмэр мориндоо hуулгаарай,
Дабхарай Шэлдэ манайдаа
Айлшалан буужа ерээрэй.
(Харин утасаар намдаа
Урда тээнь хонходон дуулгаарай)

“Һэй! Ямар айлшад бэ!”, – гэжэ
Байжа баярлахабди,
Танилсан гараа барилсахабди!
Шимни Туяанaяа бү мартаарай,
Нүхэрэйм дурые бү гутаагаарай!
Хүндэтэ айлшадаа угтан
Хонин төөлэй гаргахабди,
Борьёогой тарган хониной
Мяха садатараш эдюyлхэбди.
Нажарай сагта, тэрэнhээ гадна,
Тарбаганайш hайхан мяхатай
Байжа бидэшни
Магадгүйбди.
Баян даа манай таламнай!
Yбhэ ногоогоор, ургы сэсэгээр,
Yхэр малда дураараа бэлшэхэ
Ногоон сабшалан байха,
Тарган тарбагад наран доро
Гэжэгээ маажажа hууха.
Нүхэртэйм нэгэ хахадые
Хөөрэлдэжэ байжа хубаагаарай,
Солонгос газарта, шамтайл адли,
Хара ажал үзэhэн юм.
(Биишни тэрэ үе болотор
Архяa хаяха hанаатайб,
Хүндэ шангаар бү хэлээрэй)
Һэй, Булад! Тэрэ болотор
Хүбүүтэй болоод байгаарай!
Япон нэрэтэй Туянадаа
Доро дохин мүргөөрэй,
Хүбүүгээ абаад ерээрэй?!
Манай хүбүүн дуратай даа
Бишыхан жаахан үхибүүдтэ
Хүбүүгыш бөөмэйлэн абаха
Гар дээрээ баряад hууха.
(Басаганшье hаа – хамаагүй,
Адли баяртай байхабди,
Хөөрхэшөөжэ бүүмэйлхэбди)
Булад! Гитараяа асараарай?
Дуугаа хоюyлан дуулахабди…
Холын орон нютагуудые
Һанан байжа татахабди…
Тоонто нютагаа hанаhанаа…
Инаг дурандаа дурсаhанаа…
Сэнхир номин тэнгэриеэ
Һанан байжа уйлаhанаа…
Yдэшэ болотор зугаалхабди,
Зүрхөө дүүрэн баярлахабди…
Унтариингаа эгээл зөөлэниие
Хүндэтэ айлшадтаа дэбэсэхэбди,
Хүхилдэн, энеэлдэн хонохобди.

Yүрэй сайхын урда тээ
Бурин Хаан баабайда ошохобди,
Түрэл арадайнгаа эржэниие
Һайрхан таанадтаа харуулхабди.
Гоёл даа манай Бурин Хаан!
Орой дээрэнь – гал hалхин!
Ниидэжэ байhан бүргэдтэл
Зүрхэншни жаргалаар дүүрэхэл!
Зэдэ голой нютагуудые
Бурин Хаанай оройhоо харахаш,
Монголой тобшo нюyсые
Манай эндэ ойлгохош!
Бурин Хаанай хормойдо
Дэлгэрэн байхал тоонтомни,
Жаргалантын үргэн дайдые
Дабан орохобди Инзагатадамни.
Хүн зониием баярлуулдаг
Гурбан аршаанаа харуулхаб,
Арад зондоо – МОБУ гээшэ,
Гэжэ шамаяа танилсуулхаб!
Тэрэ болотор бүхы буряадууд
Таниха болохо шамайе,
Гэжэ дотороо бодоноб,
Бoлтoгoй, минии бодолнууд!

Һэй, Булад! Нютагтамни
“Талын бүргэдөө” хатарха гүш?
Али гансал “Дангинаяа” дуулан
Арад зониием баярлуулха гүш?
Зай, нухэр, хоюyлан
Хэлэхэ юумэеэ олохолди даа,
Түрэл арадыем баярлуулхабди,
Тэрэндэ hанаагаа бү зобоорой!

Булад! Биишни hанаандаа
Гэртээ үнинэй ябанхайб…
Шамаяа айлшалуулан нютагтаа
Угтамжын дуугаа дууланхайб…
Ойлгохолши даа намайгаа…
Интернэдэй хизаарта танилсаабди
Бэe бэeэ ойлголсообди…
Тиимэhээ хоёр жэлhээ
Уулзахамнай гү үнэхөөрөө?

07.01.2009

Добавить комментарий