ҺYНИИН БОДОЛНУУД

Одо мүшэдэй миhэлзээн
Тоонто нютагыeм hануулна,
Урдаhан мүрэнэй шэбэнээн
Залуу наhыем hануулна.

Һарын тунгалаг шарай
Аба эжыем hануулна,
Oгторгойн оёоргүй далай
Yнгэрhэн хаhыем hануулна.

Шэдитэ дэлхэйн баялиг
Буряадхан арадыем hануулна,
Сэдьхэлэйм заяа бодолнууд
Ханилhан гансыем hануулна.

23.06.2009

Добавить комментарий