ЭГЭЭЛ ДYТЭ НYХЭРТӨӨ

Интернэдэй хизаарта танилсаhан
Илдамхан нүхэдэйм нэгэн,
Тунгалаг гүнзэгы ухаантай,
Эгээл дүтэ болоhон нухэрни.

Дуратайб гэхэдэм хоринош,
Yгын хүсые hануулнаш,
Энеэбхилэн, дулаан үгөөрөө
hанаа бодолым тэгшэлнэш.

Зүрхэнэйм гунигые ойлгон
Дугай байнаш заримдаа,
Бэшэhэн юyмэтэйм боосолдон
Хараанаш, зарим сагтаа.

Yнгэрhэн хүйтэн намараа
Шамтай сугтаа дабааб,
Нюycа зарим бодолоо
Гансал шамтай хубаагааб.

Yдэр бүри хүлеэнэб
Богони болоhон бэшэгүүдыш,
Бэшээгүйдэш үгылнэб,
Сүлөөтэй болохыш гуйнаб.

04.03.2009

Добавить комментарий