Cтихотворение, написанное мне одной моей землячкой.

Хилын саана, хари газарта
Хани нухэртэеэ х??рхэн ?ритэеэ
Хайрата эхэтэеэ хахасан
Х?сэл зоригоо х?сэлд??лхэеэ
Холын харгы замда
Х?лэ х?нгэн гараалши.

Д??рэн hанаа бодолтой
Дууша дангина басаган
Далита жэг??ртэй шубуундал
Дэлхэй д??рэн ниидээлши.
Дуулим т?рэл нютагаа
Дууhан ш?лэгт?? магтаалши,
Дэлхэй д??рэн суурхаhан
Дангина буряад басагахан.
Д??нэр олонтой ?хинхэн
Дорюун жаахан басагахан.

Олон дабаагаа дабажа
Орон нютагаа суурхуулналши
Олон т?мэнэй дунда
Омог дорюун ябаналши.
Олон аха д??нэршни
Оюутан н?хэдшни,
Олзохон х?б??ншни
Олигг?й шамаяа х?леэнэл
Омогорхонол нютагаархидшни,
Ойлгоногши, басаган?

Найдал гэжэ нэрэтэй
Найдамтайхан басаган
Наартай зохид зохёол
Найруулжа гоёор шадаа.
Нилээдг?йхэн гансаардан
Нютагhаа холо ябаналши
Нангин эхын hургаалаар
Найдан досоогоо ябыш!
Найдалтайхан басаган
Налгай н?хэрт?? найдыш
Нютаг голо hанан
Найдал т?р??лжэ ябыш.

Урагшаа сэхэ зорин
Урма баяртай ябыш,
Урдаа хараха ?ришни
Угтан шамаяа таалахал.
Урихан хани н?хэршни
Уулзамсаараа тэбэрихэл
Урматай аба эжышни
Уяран угтажа абахал,
Ужам тоонто нютагшни
Уриханаар харагдахал.

Бэеэр багахан, арюухан
Буряад ороной басагахан
Бэеэ шангалан шэмхэлжэ
Б??хэн шаналан з?дэрыш.
Буурал аба эжынгээ буянгаар
Бусажа h??рг?? ерэхэлши,
Баян бардам нютагтаа
Булта т?бхинэн hуухабди.
Бурин-Хаан баабайш харахал
Буян, хэшэг асархал.

Yри бэеэшни шамаяа
Yдэр h?ниг?й х?леэнэл,
Yтэлhэн эхэ эсэгэшни
Yдэр?? тооложо эсэнэл.
Yелhэн ганса амарагшни
Yншэрhэндэл адли
Yетэн анда н?хэдшни
Yдэшэнд?? золгоhойбди, гэнэл.
Yни удаан болонг?й
Yтэр h??рг?? бусыш,
Y?рэй сайха багта
Y?дээ татан ороходошни
Yгл??нэй нара угтаhандал
Yнэн з?рхэнh?? баярлахал.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс
comments powered by HyperComments