Cтихотворение, написанное мне одной моей землячкой.

Хилын саана, хари газарта
Хани нухэртэеэ хөөрхэн үритэеэ
Хайрата эхэтэеэ хахасан
Хүсэл зоригоо хүсэлдүүлхэеэ
Холын харгы замда
Хүлэ хүнгэн гараалши.

Дүүрэн hанаа бодолтой
Дууша дангина басаган
Далита жэгүүртэй шубуундал
Дэлхэй дүүрэн ниидээлши.
Дуулим түрэл нютагаа
Дууhан шүлэгтөө магтаалши,
Дэлхэй дүүрэн суурхаhан
Дангина буряад басагахан.
Дүүнэр олонтой үхинхэн
Дорюун жаахан басагахан.

Олон дабаагаа дабажа
Орон нютагаа суурхуулналши
Олон түмэнэй дунда
Омог дорюун ябаналши.
Олон аха дүүнэршни
Оюутан нүхэдшни,
Олзохон хүбүүншни
Олиггүй шамаяа хүлеэнэл
Омогорхонол нютагаархидшни,
Ойлгоногши, басаган?

Найдал гэжэ нэрэтэй
Найдамтайхан басаган
Наартай зохид зохёол
Найруулжа гоёор шадаа.
Нилээдгүйхэн гансаардан
Нютагhаа холо ябаналши
Нангин эхын hургаалаар
Найдан досоогоо ябыш!
Найдалтайхан басаган
Налгай нүхэртөө найдыш
Нютаг голо hанан
Найдал түрүүлжэ ябыш.

Урагшаа сэхэ зорин
Урма баяртай ябыш,
Урдаа хараха үришни
Угтан шамаяа таалахал.
Урихан хани нүхэршни
Уулзамсаараа тэбэрихэл
Урматай аба эжышни
Уяран угтажа абахал,
Ужам тоонто нютагшни
Уриханаар харагдахал.

Бэеэр багахан, арюухан
Буряад ороной басагахан
Бэеэ шангалан шэмхэлжэ
Бүүхэн шаналан зүдэрыш.
Буурал аба эжынгээ буянгаар
Бусажа hөөргөө ерэхэлши,
Баян бардам нютагтаа
Булта түбхинэн hуухабди.
Бурин-Хаан баабайш харахал
Буян, хэшэг асархал.

Yри бэеэшни шамаяа
Yдэр hүнигүй хүлеэнэл,
Yтэлhэн эхэ эсэгэшни
Yдэрөө тооложо эсэнэл.
Yелhэн ганса амрагшни
Yншэрhэндэл адли
Yетэн анда нүхэдшни
Yдэшэндөө золгоhойбди, гэнэл.
Yни удаан болонгүй
Yтэр hөөргөө бусыш,
Yүрэй сайха багта
Yүдээ татан ороходошни
Yглөөнэй нара угтаhандал
Yнэн зүрхэнhөө баярлахал.

Добавить комментарий