ХYБYYНДЭЭ

Энэ наhанайм абарал,
Урдаа хараха жаргал,
Зүрхэнэйм илдамхан гуниг –
Бүргэд болоhон дальбараам.

Арбан зургаа хүрэбэш,
Абынгаа нэрэ даабаш,
Амгалан мэндэ hуухыш
Бурхандаа зальбарнаб эжыш.

Эхэ эсэгын баяр,
Эмгэй баабайн этигэл,
Хүлшни ганзагадаа хүрэбэл –
Хүтэлэн үндыhэн хүбүүм.

Арбан зургаа хүрэбэш,
Байдалай элдэбые үзэбэш,
Наhандаа жаргалтай ябахыш
Анхаран зальбарна абаш.

29.11.2009

Добавить комментарий