АРХИ ТУХАЙ

Архи уудаг заншалнай
Хүнэй заяа хухална,
Һула амитадые мэхэлэн
Элүүр энхыень абана.

Худалдажа абаhан үбшэн
Зол жаргал эбдэнэ,
Шангахан сагай үедэ
Сэдьхэлэй хохи болоно.

Архиин хүсэн аймшагтай –
Хүниие зэрлиг болгоно,
Тэрэнhээ яажа болихоб,
Бэеэ гамнажа hурахаб?

18.11.2009

Добавить комментарий