ТААНАДТАА

Тоонто нютаг, инаг дуран,
Жаргалта hайхан балшар наhан –
Һанаа бодолыeм дахин буляан,
Аянай шубуудтал досоом жэргэнэ.

Эжы абамни – таанадтаа,
Yелhэн хайрам – шамхандаа,
Хүбүүхэй хөөрхэй гансадаа –
Дуугаа зорюулан дууланаб,
Түрэhэн нютагаа суурханаб.

Түрэл хэлэн, түүхын ябадал,
Хани нүхэдэй халуун этигэл –
Эльгэ зүрхыем уяруулан,
Аршаанай уhандал досоом бурьялна.

Эхэ Орон – Буряадтаа,
Булжамуур шубуута таладаа,
Буряад-монгол арадтаа –
Дуугаа зорюулан дууланаб,
Түрэhэн нютагаа суурханаб.

11.11.2009

Добавить комментарий