Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да.
Хүнэй наhан зоболон. Дуран зоболон.
Жаргал зоболон. Yхибүү хүмүүжүүлэн
Yргэхэ зоболон. Гээхэ зоболон.

Зобо зобоhоор зүрхэеэ үбдүүлбэб,
Хиитэ үбшэнэй зоболон хүртэбэб.
Амиды ябахын табисуураа даган
Наhанайнгаа заяа дабаха юм гүб?

Гунигаа шүлэгөөр тараан бэшэжэ,
Уйдхараа дуугаар дуулан эмшэлжэ,
Табисуур гээшэеэ дүүргэхэ юм гүб?
Али нүгэлөө нэмэнэ юм гүб?

Наhаараа дуратай байhандам юм гү,
Зүрхэндөө дүтөөр абаhандам юм гү,
Жаргахын ехэ жаргалтайб –
Дуушан заяа сэдьхэлтэйб.

Табисууршни тиимэ гэлүүлбэб да,
Нүгэлөө ошожо нимгэлүүлбэб да.
Сэдьхэлдээ гуниглан хандажа
Бурхандаа шэртэн мүргэнэб.

Добавить комментарий