Наhан соошни хабарай бороо шэнги

Наhан соошни хабарай бороо шэнги
Буужа ерээб. Яахынш аргагүй.
Сэдьхэл соошни юунhээш сэнтэй
Табисуур болооб. Амисхаал мэтэ.

Yерлэн гэнтэ дурамни долгёор
Унгаан сохёо. Яахаб тиигээд?
Аршаандал арюун уралыш таалан
Садахаа болёоб. Мэдэнэш тэрэнээ.

Наранай туяа, hаранай гэрэл
Һанаандам ниилээ. Дууша заяа.
Тэбэреэн соошни тархяа нюугаад
Байхаа hананаб. Мэдэрэн шамай.

Хүрьhэтэ энэ алтан дэлхэй
Хаяа үгы. Далита харгы.
Бусахаб шамдаа, тэнюун таладаа,
Хүлеэ намай. Этигэн хүлеэ.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Жемчужной нитью перешила

Жемчужной нитью перешила
Свой старый выцветший наряд,
Как много в нем я пережила,
И вихрем танцев тьма кружила
В чужом пространстве иностранкой,
В туманной мгле чужих дорог,
Как заплутала закружила
Судьбы запутанная нить.

А в синем небе безответном
Все нестихающая песнь
Мечты моей, мечты заветной,
Летит как жаворонок ввысь.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Прикосновенья

Прикосновенья невпопад.
Интуитивные объятья.
Сама не знаю что не так,
Зачем так хочется касаться.

Года идут, бегут, летят…
В мгновенье каждом – вечность.
Пусть между нами пропасть лет,
В прикосновеньях – нежность.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

В храме моей души

В храме моей души
Пусто сейчас и светло, 
Вымела все уголки,
Призрачно мне и тепло.

Кто-то давным-давно
Мне говорил, суждено
Встретить лишь тех, кто нам
Богом всевышним дан.

Каждый даёт нам урок.
Пусть же он будет впрок.
Что есть добро и зло
Нам выбирать дано.

На перекрестке том
Был и другой резон,
Были другие сны
Вещие нам даны.

В храме моей души
Призрачно и светло,
Что есть добро и зло
Мне лишь понять дано.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Зэдын аймагай Инзагата нютагта

Зэдын аймагай Инзагата нютагта
Зэдэлэн үнгэрбэл үнжэгэн наhамни,
Залуухан хаhанайм үелhэн нүхэдни –
Залиршагүй наранай туяанууд мэтэ.

Далита харгыдам зэргэлэн алхалhан,
Дахуулан дэлхэй руу абаад ерэhэн,
Дара эхын захяагаар үргэжэ ябаhан
Дүүнэрни – сэдьхэлэйм баялиг хүсэ.

Бурханай оронhоо суранзан мэтэ
Бүүбэйлэн hанааем татажа абаhан
Бууралхан тоонтодом хүлеэн байhан
Булагай адагтал – эжы абам.

Түрүүшым дуранай түүдэг галхан
Түмэн жэлдэ түбхинэн hууhан
Түүхэеэ сугтаа дабан гараhан
Түхэреэн табисуурайм хани нүхэр.

Алтанхан дэлхэйдэ аялга дуугым
Аажамхан таладаа нягтаар дабтаhан
Амрагхан гансым изагуур дааhан
Амгалан байдалайм ирагуу найдал.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Булжамуур

Этигэл дүүрэн зүрхэндэмни
Сэлмэг тэнгэри гэрэлтүүлэн
Сэсэгтэ баглаа хизаартамни
Сэнгэлиг булжамуур жэргэнэл.

Зэрэлгээтэ сэнхир хада уулым
Зэдэлүүлэн хонгёо дуунуудаараа
Зэдымни сахилзаата үлгы соо
Зэндэмэни болоhон шубуухай.

Эмнигхэн борохон тала дайдым
Энхэргэн hайхан аялгаараа
Эдирхэн наhанайм хүгжэмые
Элирүүлэн сэдьхэлым уяруулна.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Һанаа бодолойм сэлмэг туяа

Һанаа бодолойм сэлмэг туяа
Төөриhэн хубиин шэдитэ хаяа
Yе сагай забhарhаа гэнтэ
Дуудан татан хүлеэн байнал.

Зүүдэндэм ерэhэн хара нохой
Залуудаа илажа гараа бэлэйб,
Заншалаа мэдэнгүй гарзаглажа,
Захяаеынь ойлгонгүй мунхяа юм гүб?

Сэдьхэлэйнгээ тэгшэ харгы замаа,
Наhанайнгаа илдам ушар заяа,
Мүнхэ тэнгэриин үндэр захяа
Альгандаа абажа шадаха юм гүб?

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс