Наhан соошни хабарай бороо шэнги

Наhан соошни хабарай бороо шэнги
Буужа ерээб. Яахынш аргагүй.
Сэдьхэл соошни юунhээш сэнтэй
Табисуур болооб. Амисхаал мэтэ.

Yерлэн гэнтэ дурамни долгёор
Унгаан сохёо. Яахаб тиигээд?
Аршаандал арюун уралыш таалан
Садахаа болёоб. Мэдэнэш тэрэнээ.

Наранай туяа, hаранай гэрэл
Һанаандам ниилээ. Дууша заяа.
Тэбэреэн соошни тархяа нюугаад
Байхаа hананаб. Мэдэрэн шамай.

Хүрьhэтэ энэ алтан дэлхэй
Хаяа үгы. Далита харгы.
Бусахаб шамдаа, тэнюун таладаа,
Хүлеэ намай. Этигэн хүлеэ.

Добавить комментарий