Жаргалтайб да, жаргалтайб!

Саhата талаараа үглөөгүр
Наранай элшэдэ эрхэлжэ,
Нютагаа харижа байхадаа
Зүрхөөр дүүрэн баяртайб:

Жаргалтайб да, жаргалтайб –
Бусажа ерэхэ тоонтотойб!
Тала дайдынгаа адистайб,
Бурин-Хаан баабай Бурхантайб!

Сэнхир торгон огторгойн
Гүнзэгы удха шанарынь
Таладаа сэлмэг харгыдал
Элихэн гэнтэ шэртэнэб:

Буянтайб да, буянтайб –
Аба эжынгэй үргэлтэйб,
Хэзээдэш этигэн хүлеэдэг
Нангин hайхан инагтайб.

Жаргалтайб да, жаргалтайб!
Орон нютагтаа дуратайб!
Сахилзаата талын дуунуудаар
Сэдьхэлни уяран дүүрэнхэй.

Добавить комментарий