Зүрхэнэйм түргэн сохилоое хүлисөөрэй, инагни

Зүрхэнэйм түргэн сохилоое хүлисөөрэй, инагни.
Зүүдэндэл ерэhэн шүлэгүүдтэм этигээрэй, нүхэрни.
Юртэмсын табисуур болсоорто анхараарай, дурамни.
Сэдьхэлэйм гуниг дуунуудыем шагнаарай, амрагни.

Һолонгын долоон дугые тэбэрин асархаб, шамдаа.
Тэнгэриин хүхэ торгые бэлэглэн барихаб, шамдаа.
Шэдитэ hүниин домогые шүлэглэн дуулахаб, шамдаа.
Жаргалай нангин баярые зорин бадаруулхаб, шамдаа.

Добавить комментарий