УГ ГАРБАЛНИ

Зуугаадхан жэлэй саанахана
Гэгээтэйн элдин талада
Малша Цэрэнэй Лодой хүбүүн
Гүнзэнэй Eши-Гэндэн басагатай
Хуби заяагаа ниилүүлжэ,
Айл боложо гэрлэбэ ха.
Эжы абын альганда
Гурбан эгэшээ дагаhан,
Лодойн гансахан хүбүүхэн,
Отхон Гасурун түрэбэ.
Сагшье түргэн хиидэбэ,
Шанга жэлнүүдш ерэбэ,
Дүрбэн үхибүүдээ дахуулан
Тасархай нютагта мордобо.
Хорёодхон наhаяа наhалжа
Гасурун – гансахан хүбүүниинь,
Бургалтайhаа буужа ерэhэн
Цэбэгжабэй Гэлэг-Ёндон Жигмэд хоёрой
Дүрбэн хүүгэдэй гансахан басаганда
Yнэн зүрхэнhөө дурлажа,
Хуби заяагаа ниилүүлбэ.
Yе сагай hалхинда
Гурбан хүбүүдээ дахуулжа
Бурин-Хаан хадын хормойдо,
Инзагата нютагта бууба ха.
Аажамхан энэ нютагтаа
Юhэн хүүгэдтэй болобо,
Бултыень ганзагадань хүргөөжэ
Аша гушанараа харюулна.
Эгээл түрүүшынь хүбүүн
Жолоошон наhаараа ябаhан,
Таа бүгэдтэ хөөрэhэн
Миниитнэй эсэгэ болоно.
Алтанхан энэ дэлхэй дээрэ
Наран шэнги толоржо,
Номгохон, даруухан зантай
Энеэжэл ябадаг – эжымни.
Баян дэлгэр Агада,
Сагаан Уула нютагта,
Хонишон гансахан эжынгээ
Эльгэниинь болоhон басаган лэ.
Хүдөө ажахын инститүүдтэ
Эрхим экономист боложо,
Абым тэнжэhэн нютагта
Бухгалтер боложо ерэhэн юм.
Сэнхир номин огторгой доро
Бэе бэеэ ололсожо,
Инаг дуранай заxяагаар
Зүрхэ сэдьхэлээ ниилүүлhэн юм.
Инзагата нютагтаа жаргажа,
Зургаан хүүгэдтэй болобо,
Эгээл түрүүшын намаяа
Найдал гэжэ нэрлэбэ.
Арбанхан зургаа хүрэжэ,
Хадамда гаража ябабаб,
Ханилhан гансахан нүхэртөө
Хүбүү түрэжэ үгэбэб.
Аглагхан энэ дэлхэй дээрэ
Бимбахан хүбүүгээ харюулжа,
Амрагхан элдин тоонтодоо
Таанадай дунда ажаhуунаб.

06.03.1998

Добавить комментарий