Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг 
Һалбаран байтараа гээгдэшэн гэбэл.
Эльгэ зүрхэмни тогтошон гэбэл.
Сэдьхэл байдалым зуршаhан мэтэл.

Алха алхалhаар үе саг дабшана,
Дуула-дуулаhаар гуниг зам тарана.
Бөөмэйлэн шамаяа тэбэрин абаhайб,
Дулаахан альгануудыш энгэртээ нюуhайб.

Талын бүргэдэй ниидээндэл адли
hанаа бодолшни үндэрхэн hэмнэй,
Хонгео хоолойшни сэнхир талада
Аяар холоhоо дуулдадаг бэлэй.

Абаржа шадаагүй наhанай зэмэтэйб.
Бурхандаал зальбарха найдал шэдитэйб.
Байдалай утада этигэн энхэрнэб,
Юртэмсын хайрада мүргэн зориноб.

Түрүүшын дуранайм нангин сэсэг
hалбаран дахин бусажа ерэхэл,
Сэдьхэлэйм дуунууд баяраар дүүрэн
Аршаандал мэтэ бурьялан зэдэлхэл.

Поделиться

Опубликовать в Facebook
Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс

Добавить комментарий