Сансарын хүрдын эрьесээдэ

Сансарын хүрдын эрьесээдэ
Урдамал сагай хүбэнөөндэ
Түмэн жэлэй хабсагайдал
Тогтошоод гэнтэ зогсоноб.

Һанаа бодолдом орогдоогүй,
Сэдьхэлэйм оёорто үзэгдөөгүй
Шэдитэ замай түбхинөөндэ
Хонхын соносхол дууданал.

Мүнхэ сэнхир тэнгэриин,
Талада гансахан хасууриин,
Бурин-хан баабайнгаа дууеынь
Yргэн абаха хүсэтэй гүб?

Табисуурта энэ юртэмсые
Табатайдал үзэн миhэрнэб,
Талын борохон булжамууртал
Огторгойн зам руу шэртэнэб.

Добавить комментарий