Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай

Хүн бүхэнэй зүрхэн ондоо дуутай,
Инаг дуран бүхэн ондоо дүйтэй,
Газар дэлхэй дүүрэн тойрон ябааб
Гансал шамдаа, шамдаа эрьен бусааб.

Түймэр мэтээр эгтээ зүрхым шатаан
Сэдьхэл шарайш гуниг дурым татаа.
Гансал шамай хүлеэн байгаа гүб да?
Дурсан шамдаа эрьен бусаа гүб да?

Дуута заяа инаг дурым татан,
Дуугаа дахин эгтээ дуулаа гү да?
Инаг дуран дахин зүрхым шатаан,
Шүлэг болон дууhан ябаха гү да?

Добавить комментарий