Эхэнэр түрэhэндөө гэмэтэй

Эхэнэр түрэhэндөө гэмэтэй,
Юумэ бүхэндэ зэмэтэй,
Бурханай үгэhэн заяае
Дабажа гараха ёhотой.

Дуратай байhандаа нүгэлтэй,
Жаргалай дээжэ хүртэнхэй,
Түгэлдэр энээхэн дэлхэйе
Эрьюулэн дабаха зоригтой.

Ханхинуур хонгёо дуунуудаа
Зүрхэндөө даража hуранхай,
Сэдьхэлэй гунигта үдэрнүүдээ
Гансаартан үнгэрхэ шэдитэй.

Добавить комментарий